Aanmelden/inloggen

Registrieren/Einloggen

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Rodan Zwemschool; te weten Rodan Viveno B.V. en Zwembad Steyl B.V.
b. Deelnemer: een ieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van Rodan Zwemschool.
c. Locatie: iedere zwemaccommodatie waar Rodan Zwemschool zwemactiviteiten aanbiedt, zoals vermeld op de website www.rodanzwemschool.nl.
d. Zwemles: elke zwemactiviteit van Rodan Zwemschool in een vast groepsverband, gericht op het op een bepaald niveau leren zwemmen;
e. Doelgroep-activiteit: elke zwemactiviteit van Rodan Zwemschool in een vast groepsverband, niet zijnde Zwemles;
f. Vrije inloop-activiteit: elke zwemactiviteit van Rodan Zwemschool, waarbij de Deelnemer niet in een vaste (les)groep is geplaatst, zoals bijv.
banenzwemmen, recreatief zwemmen, gezinszwemmen;
g. Drijfpak: EasySwim Pro drijfpak.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Rodan Zwemschool sluit met een Deelnemer of, indien een Deelnemer minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger in het kader van Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten of Vrije inloop-activiteiten.
 2. Indien de Deelnemer minderjarig is, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden ook voor diens wettelijk vertegenwoordiger, tenzij uit de context nadrukkelijk anders blijkt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, dan wel, in geval van actievoorwaarden, dit nadrukkelijk schriftelijk door Rodan Zwemschool is aangegeven.

3. Zwemabonnementen, meerbadenkaarten, losse entree

 1. Rodan Zwemschool kent de navolgende contractsvormen voor de navolgende zwemactiviteiten:
  - abonnementen: Zwemlessen, Doelgroep-activiteiten;
  - 10-badenkaarten, halfjaar-kaarten, jaarkaarten en losse entreekaartjes: Vrije inloop-activiteiten
 2. Indien het voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is, ontvangt een Deelnemer een login-account voor een persoonlijke webpagina voor het door Rodan Zwemschool gebruikte online-deelnemersplatform.


  Abonnement-gebonden zwemactiviteiten

 3. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Van een Deelnemer worden de voor de uitvoering van het abonnement noodzakelijke persoonsgegevens vastgelegd. Rodan Zwemschool is gerechtigd om een Deelnemer in dit verband te verzoeken zich te legitimeren.
 4. Een Zwemles of een Doelgroep-activiteit wordt ten minste één keer in de week aan iedere Deelnemer aangeboden, tenzij op de overeengekomen lesdag de Locatie is gesloten.
 5. Indien een Deelnemer verhindert is deel te nemen aan een Zwemles of Doelgroep-activiteit, dient de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk via de persoonlijke webpagina te melden. Alsdan wordt het voor de betreffende les verschuldigde abonnementsgeld in rekening gebracht, met dien verstande dat de Deelnemer recht heeft op een inhaaltegoed, indien hij zich tijdig heeft afgemeld. De Deelnemer ontvangt een inhaaltegoed:
  a. in geval van een gemiste Zwemles: 0,5 les
 6. Indien een Deelnemer voldoende inhaaltegoed (ten minste 1,0 les of een veelvoud daarvan) heeft opgebouwd, kan de Deelnemer via zijn persoonlijke pagina een inhaalles plannen. Inhaallessen kunnen ingepland worden vanaf het niveau kikker.
 7. Niet gebruikt inhaaltegoed komt na het beëindigen van het abonnement te vervallen.
 8. Indien een Deelnemer aansluitend aan het beëindigen van een abonnement, gaat deelnemen aan een andere abonnement-gebonden zwemactiviteit van Rodan Zwemschool, kan het inhaaltegoed na verrekening worden overgezet. Dit is alléén op toepassing van zwemles-activiteiten.
 9. Zwemlessen kunnen op verzoek van een Deelnemer tijdelijk worden stopgezet voor een periode van maximaal twee maanden, indien er sprake is van medische redenen als gevolg waarvan de betreffende Deelnemer niet aan Zwemlessen kan deelnemen. Gedurende die periode is plaats behoud gegarandeerd. Na afloop van deze periode wordt plaats behoud niet langer gegarandeerd. Bij afwezigheid van langer dan 2 weken, aaneensluitend, én de lessen zijn afgemeld om medische redenen, wordt het inhaaltegoed niet verhoogd met 0,5 per afgemelde les, maar met volledige inhaallessen. Het verzoek van een Deelnemer dient vooraf schriftelijk te worden ingediend bij het algemene emailadres van de Locatie (zie www.rodanzwemschool.nl), waar de Deelnemer de zwemactiviteit volgt, begeleid door een verklaring van een medisch deskundige.
 10. In geval van Zwemlessen gelden specifiek de volgende voorwaarden:
  - Een Deelnemer van Zwemlessen start voor het gehele traject van het ABC-diploma. Na het behalen van een diploma gaat een Deelnemer automatisch door voor het volgende diploma. Mocht een Deelnemer willen stoppen na het behalen van een bepaald diploma, en niet het hele traject willen afronden, dan dient dit uiterlijk 2 weken voor het diplomazwemmen schiftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  - Bij aanvang wordt door Rodan Zwemschool éénmalig een Drijfpak in bruikleen gegeven aan de Deelnemer. Indien het Drijfpak door onzorgvuldig gebruik of verlies niet meer bruikbaar is dient de Deelnemer tegen betaling een nieuwe Drijfpak ter waarde van € 59,00 aan te schaffen.
  - In geval van tussentijdse beëindiging van het abonnement dient de Deelnemer het stopzegging dient u het Drijfpak per ommegaande te retourneren. Indien het Drijfpak door Rodan Zwemschool alsdan niet binnen vier weken na het einde van het abonnement is ontvangen, is Rodan Zwemschool gerechtigd een bedrag van € 59,00 bij de Deelnemer in rekening te brengen en te incasseren.
  - Een Deelnemer dient vóórafgaand aan het diplomazwemmen verplicht deel te nemen de parcourslessen. Dit is een periode van 6 weken, en de parcourslessen duren 45 minuten. Eventueel inhaaltegoed kan hiervoor niet gebruikt worden.
  - Een Deelnemer dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het diplomazwemmen de gegevens (naam en geboortedatum) van de Deelnemer te controleren en waar nodig te wijzigen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het maken van het diploma van de Deelnemer.
  - In geval van foutieve gegevens op het diploma kan, tegen betaling van € 3,00, een nieuw diploma door Rodan Zwemschool verstrekt worden.

Niet-abonnement-gebonden zwemactiviteiten

 1. Meerbadenkaarten zijn persoonsgebonden.
 2. Meerbadenkaarten zijn geldig gedurende 6 maanden na datum van aankoop, waarna de nog niet gebruikte tegoeden komen te vervallen.
 3. Een Deelnemer dient over voldoende zwemvaardigheid te beschikken.
 4. Of de Deelnemer ‘voldoende zwemvaardig’ is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Rodan Zwemschool. Indien het oordeel is dat een Deelnemer onvoldoende zwemvaardig is, en er niet kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 19, wordt de Deelnemer verzocht onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 5. De Deelnemer met onvoldoende zwemvaardigheid dient tijdens het zwemmen en verblijf in de zwemruimte een adequaat drijfmiddel te gebruiken en begeleid te worden door een meerderjarige Deelnemer, mits deze in zwemkleding is en beschikt over voldoende zwemvaardigheid. De meerderjarige Deelnemer dient degene(n) die onder zijn begeleiding staan telkens in hand- en oogbereik te houden. Een meerderjarige Deelnemer mag maximaal drie Deelnemers met onvoldoende zwemvaardigheid begeleiden.
 6. Of een drijfmiddel adequaat is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Rodan Zwemschool. Indien het oordeel is dat een drijfmiddel onvoldoende adequaat is, dient er gezorgd te worden voor een adequaat drijfmiddel. Indien dit niet mogelijk is dient Deelnemer onmiddellijk het zwembad te verlaten. Deelnemers jonger dan 9 jaar dienen, ook in geval van voldoende zwemvaardigheid, onder begeleiding te staan van een meerderjarige begeleider. Deze begeleider mag maximaal 10 kinderen met voldoende zwemvaardigheid begeleiden.


4. Tarieven

 1. De door Rodan Zwemschool gehanteerde tarieven zijn inclusief btw. Een overzicht is te vinden op www.rodanzwemschool.nl.
 2. Rodan Zwemschool heeft het recht de tarieven jaarlijks, per 1 januari, te indexeren op basis van CBS indexatie.
 3. Rodan Zwemschool is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen. In geval van een tariefsverhoging heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de tariefsverhoging gaat gelden.
 4. Inschrijfgelden, abonnements- of entreegelden worden niet gerestitueerd.

5. Betaling

 1. Betaling van de gelden geschiedt op de navolgende wijze:
 • Voor Zwemlessen: het aantal in een maand aangeboden Zwemlessen vermenigvuldigd met de lesprijs van de betreffende Zwemles achteraf via automatische incasso maandelijks
 • Voor Doelgroep-activiteiten (wordt verstaan; Aqua Zumba, Aqua Pilates, Aqua Jogging, Fittertainment (55+), baby/peuter zwemmen): het vaste tarief voor de betreffende
 • Doelgroep-activiteit via pinautomaat of contant aan de kassa, of doormiddel van een 10-badenkaart.
 • Los entreekaartje: pinautomaat of contant aan de kassa.


6. Beëindigen abonnement

 1. Een abonnement voor een Zwemles eindigt in beginsel van rechtswege, behoudens tussentijdse opzegging door de Deelnemer op grond van het bepaalde hierna in lid 2.
 2. Een Deelnemer kan het abonnement te allen tijde beëindigen door opzegging. Opzegging dient door de Deelnemer per email (het algemene e-mailadres van de Locatie) of per brief (het adres van de Locatie) te geschieden. De contactgegevens van de Locatie zijn te vinden op www.rodanzwemschool. De volgende gegevens moeten bij de opzegging worden vermeld: naam van de Deelnemer, deelnemersnummer. Wij hanteren een opzegtermijn van een maand.
 3. Rodan Zwemschool heeft het recht het abonnement onmiddellijk te ontbinden, indien een Deelnemer, ondanks tot betaling te zijn gesommeerd, en waar nodig, in gebreke te zijn gesteld, is tekortgeschoten in de nakoming van de betalingsverplichtingen, dan wel indien een Deelnemer herhaaldelijk de toegang tot een of meer Locaties van Rodan Zwemschool is ontzegd. Alsdan blijft het volledige abonnementsgeld verschuldigd en is het direct opeisbaar.

7. Klachten

 1. De Deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van Rodan Zwemschool schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. Rodan Zwemschool zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

8. Openingstijden

 1. Rodan Zwemschool bepaalt per Locatie de openingstijden. De openingstijden per Locatie worden vermeld op de website www.rodanzwemschool.nl.
 2. Rodan Zwemschool is gerechtigd de openingstijden van een Locatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Rodan Zwemschool is gerechtigd om een Locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, voor onderhoudswerkzaamheden of vanwege het houden van (eenmalige) sportevenementen.
 4. De Deelnemer heeft, in geval van tijdelijke sluiting, geen recht op restitutie van gelden.


9. Aansprakelijkheid

 1. Rodan Zwemschool is niet aansprakelijk voor:
  - Enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van een Deelnemer aan een zwemactiviteit van Rodan Zwemschool, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Van Rodan Zwemschool;
  - Enige materiële of immateriële schade van een Deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.
 2. Een Deelnemer vrijwaart Rodan Zwemschool voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 1 bepaalde.
 3. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Rodan Zwemschool te allen tijde beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Rodan Zwemschool wordt uitgekeerd.
 4. Een Deelnemer is jegens Rodan Zwemschool aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Rodan Zwemschool.

10. Huisregels, instructies

 1. Een Deelnemer is verplicht de huisregels, die voor een Locatie gelden, na te leven. De huisregels van een Locatie zijn te raadplegen op de website www.rodanzwemschool.nl als ook aan bij de ingang van de betreffende Locatie.
 2. Een Deelnemer is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van) Rodan Zwemschool op te volgen.
 3. Indien een Deelnemer zich niet houdt aan de huisregels, redelijke instructies van (een medewerker van) Rodan Zwemschool niet opvolgt, zich niet kan of weigert te legitimeren, dan wel indien anderszins het gedrag van een Deelnemer daartoe aanleiding geeft, kan deze Deelnemer de toegang tot een of meer Locaties ontzegd worden gedurende een door Rodan Zwemschool te bepalen periode.
 4. Een ontzegging houdt niet in dat eventuele betaalde inschrijf-, abonnements- of entreegelden worden gerestitueerd.

11. Privacy

 1. Rodan Zwemschool verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven, zoals nader uitgewerkt in de Privacy-verklaring (www.rodanzwemschool.nl)
 2. Rodan Zwemschool verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: deelname aan zwemactiviteiten, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voortgangsmonitoring, voor het versturen van een nieuwsbrief met betrekking tot de diensten van Rodan Zwemschool en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Rodan Zwemschool.
 3. De Deelnemer heeft het recht op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op aanvulling en beperking van de verwerking en op bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Rodan Zwemschool heeft het recht, afhankelijk van het gedane verzoek, kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De Deelnemer kan zijn verzoek, met een beroep op een van de hiervoor genoemde rechten, richten aan Rodan Zwemschool (Noorderpoort 95, 5916 PJ Venlo).

12. Marketing/promotie

 1. Rodan Zwemschool heeft het recht in het kader van interne en externe communicatie foto- en videomateriaal maken van zwemactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Rodan Zwemschool worden georganiseerd.
 2. Indien een Deelnemer duidelijk zichtbaar en herkenbaar op foto- en videomateriaal te zien is, dat Rodan Zwemschool wenst te gebruiken, zal voorafgaand schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de betreffende Deelnemer.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Rodan Zwemschool en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.