Aanmelden/inloggen

Registrieren/Einloggen

Huisregels Rodan Zwemschool

In deze huisregels wordt verstaan onder:

a. Rodan Zwemschool; te weten Rodan Zwemschool B.V.
b. Deelnemer: een ieder die deelneemt aan een zwemactiviteit van Rodan Zwemschool.
c. Bezoeker: een ieder voor wie het verblijf direct verband houdt met het bezoeken van het zwembad.


1. Algemeen

 1. Deelname aan een zwemactiviteit is alleen mogelijk met een abonnement of betaald entreekaartje.
 2. Het verblijf in deze accommodatie geschiedt op eigen risico. Rodan Zwemschool is niet aansprakelijk voor:
  - enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens deelname van de Deelnemer aan een zwemactiviteit van Rodan Zwemschool, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rodan Zwemschool;
  - enige materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of blessures ontstaan tijdens het bezoek van Bezoeker aan de locatie van Rodan Zwemschool, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rodan Zwemschool;
  - enige materiële of immateriële schade van de Deelnemer of Bezoeker door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zijn persoonlijke bezittingen.
 3. De Deelnemer of Bezoeker vrijwaart Rodan Zwemschool voor aanspraken van derden ter zake het hiervoor in lid 2 bepaalde.
 4. Onverminderd het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Rodan Zwemschool te allen tijden beperkt tot een bedrag van het maximumbedrag dat door de verzekeraar van Rodan Zwemschool wordt uitgekeerd.
 5. De Deelnemer of Bezoeker is jegens Rodan Zwemschool aansprakelijk voor alle schade die door zijn handelen of nalaten is ontstaan aan de eigendommen of personeel van Rodan Zwemschool.
 6. De Deelnemer of Bezoeker is verplicht redelijke instructies van (een medewerker van) Rodan Zwemschool op te volgen.
 7. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Rodan Zwemschool behoudt zich het recht de hulp in te roepen van politiediensten indien nodig wordt geacht.
 8. Deelnemer of Bezoeker die de orde en veiligheid verstoort kan zonder opgaaf van reden de toegang tot de gehele accommodatie worden ontzegd.
 9. Rodan Zwemschool behoudt zich het recht om de openingstijden (tijdelijk) te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) te sluiten. De Deelnemer heeft bij tijdelijke sluiting geen recht op restitutie van gelden.
 10. Gevonden voorwerpen dienen aan de receptie te worden afgegeven.

2. Foto- en filmopnames

 1. Wij wijzen u op de gevoeligheid bij het maken van foto- en videomateriaal van kinderen en volwassenen in badkleding. Maakt u foto- en fimopnames, dan gaan wij er van uit dat dit alleen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik is.
 2. Wilt u foto- en filmopnames (ook) op een andere manier gebruiken (bijvoorbeeld plaatsen op social media) dan is de AVG van toepassing en is degene die de opnames maakt (en publiceert) zelf verantwoordelijk om zich aan de wet te houden (o.a. vragen van toestemming aan de personen die op de opnames staan). Rodan Zwemschool is niet verantwoordelijk voor foto- en filmopnames die de Bezoeker van het zwembad zelf maakt.
 3. Wij vinden het fijn als u rekenening houdt met de privacy van de zwembadmedewerkers. Als er een medewerker op het beeldmateriaal staat vraag dan even aan hem/haar of dit akkoord is.

3. Hygiëne- en gezondheid

 1. De zwemzaal en/of doucheruimte mag alleen met blote voeten of met daarvoor bestemde overschoenen betreden worden.
 2. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 3. Kinderwagens zijn niet toegestaan in de zwemzaal.
 4. Douchen vóór het zwemmen is verplicht.
 5. Rennen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 6. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 7. Het is verboden in het water te eten en/of drinken.
 8. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het zwembadgebouw.
 9. Het bezitten van glaswerk in de vorm van (glazen) flessen, glazen en dergelijke in de zwemzaal en kleedruimtes is verboden.
 10. Deelnemer met huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziektes wordt niet toegelaten.
 11. Deelnemer met een medische beperking (bijv. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het zwembadpersoneel.
 12. In het gehele zwembadcomplex is alle gedrag in strijd met de openbare zeden (ongewenste of gewenste intimiteiten) verboden.
 13. In het zwembadgebouw is het verboden te roken, en/of drugs te gebruiken/bezitten/verhandelen en/of in het bezit te zijn van (steek-)wapens en/of andere aanvals- of verdedigingsmiddelen (mee) te dragen.

4. Leeftijds- en Zwemveiligheid

 1. De Deelnemer dient over voldoende zwemvaardigheid te beschikken.
 2. Of de Deelnemer ‘voldoende zwemvaardig’ is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Rodan Zwemschool. Indien het oordeel is dat de Deelnemer onvoldoende zwemvaardig is, en er niet kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 3, wordt de Deelnemer verzocht onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 3. De Deelnemer met onvoldoende zwemvaardigheid dient tijdens het zwemmen en verblijf in de zwemruimte een adequaat drijfmiddel te gebruiken en begeleid te worden door een meerderjarige Deelnemer, mits deze in zwemkleding is en beschikt over voldoende zwemvaardigheid. De meerderjarige Deelnemer dient degene(n) die onder zijn begeleiding staan telkens in hand- en oogbereik te houden. Een meerderjarige Deelnemer mag maximaal drie Deelnemers met onvoldoende zwemvaardigheid begeleiden.
 4. Of een drijfmiddel adequaat is, staat uitsluitend ter beoordeling van het aanwezige personeel van Rodan Zwemschool. Indien het oordeel is dat een drijfmiddel onvoldoende adequaat is, dient er gezorgd te worden voor een adequaat drijfmiddel. Indien dit niet mogelijk is dient de Deelnemer onmiddellijk het zwembad te verlaten.
 5. Deelnemer jonger dan 9 jaar dient, ook in geval van voldoende zwemvaardigheid, onder begeleiding te staan van een meerderjarige begeleider. Deze begeleider mag maximaal 10 kinderen begeleiden.
 6. Het zwembadpersoneel beoordeelt of en welke meegebrachte speel- en drijfmiddelen, van welke aard dan ook, in het zwembad gebruikt mogen worden.

5. Kleedruimtes

 1. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers en hokjes door dames en heren is niet toegestaan.
 2. Ouders/begeleiders mogen jonge kinderen (helpen) omkleden. Na het omkleden dienen de kleedruimtes direct te zijn ontruimd. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 3. De deuren van de kleedruimtes dienen ter aller tijde automatisch te kunnen sluiten. Het is niet toegestaan om de deuren van de kleedruimtes open te laten staan of te blokkeren.

6. Kijkruimte

 1. Het is verboden in zwemkleding vanuit de zwemzaal het Rodan-café te betreden.
 2. Het verblijf in de hal en/of kijkruimte is enkel toegestaan voor Bezoekers, voor wie het verblijf direct verband houdt met het bezoeken van het zwembad.

7. Handhaving van de Huisregel

 1. Bij laakbaar gedrag en/of het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld en zal ontzeggingsbeleid worden toegepast.

8. Klachten, laat het ons weten!
De Deelnemer kan een klacht over de dienstverlening van Rodan Zwemschool schriftelijk kenbaar maken binnen twee weken na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Rodan Zwemschool zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht reageren. Indien nodig proberen partijen te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Ook uw mening, ideeën en suggesties, zijn van harte welkom.
Gaarne via het contactformulier op www.rodanzwemschool.nl of bij een van onze medewerkers.


Directie Rodan Zwemschool