Aanmelden/inloggen

Registrieren/Einloggen

Privacyverklaring

Rodan zwemschool respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd 'de website'). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. 

Rodan zwemschool houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Rodan zwemschool gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Rodan zwemschool gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind(eren), aanmeldt voor een van de activiteiten van Rodan zwemschool, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Om uw kind een gedegen zwemopleiding te kunnen gegeven maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem in te voeren. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, heeft u ingevuld in het aanmeldingsformulier. Uw gegevens leggen wij vast in ons leerlingvolgsysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Tijdens activiteiten georganiseerd door Rodan zwemschool of activiteiten waar Rodan zwemschool als zodanig vertegenwoordigd is kunnen foto's worden gemaakt van deelnemers of activiteiten. Rodan zwemschool behoudt zich het recht deze foto's te plaatsen op de website of een van de social media kanalen. Als u bezwaar heeft kunt u dit aangeven ter plaatse of kenbaar maken via een e-mail aan , waarna de foto's zonder opgave van redenen direct verwijderd zullen worden.

Cookies
Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. De website maakt gebruik van de volgende cookies:
Cookies voor Google Analytics: deze cookies worden door Google geplaatst en door Rodan zwemschool gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina's bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.

Bescherming persoonsgegevens
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Rodan zwemschool passende beveiligingsprocedures.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg beheren en in geen enkele geval aan derden verstrekken.

Rodan zwemschool bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beëindiging van de overeenkomst bewaart Rodan zwemschool uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.De gegevens blijven uiterlijk 1 jaar bewaard voor het geval een leerling zwemlessen wil hervatten en daarnaast worden de gegevens voor statistische doeleinden gebruikt, zoals het bepalen van de gemiddelde presentie, of de doorlooptijd van een individuele leerling of groep. Voor de statistieken wordt alleen gerekend met getallen. Gegevens zoals namen, adressen, geboortedatum, etc. worden hier niet voor gebruikt.

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Dit kunt u doen door in te loggen op uw persoonlijke pagina. Ook kunt u een verzoek daartoe richten aan . Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar .

Identiteit van de verwerker
Rodan Zwemschool (Rodan Viveno BV)
Noorderpoort 95
5916 PJ Venlo
KvK nr.: 14131325